Tämä on Ihana Elämys Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 20.9.2018.
Viimeisin muutos 28.9.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ihana Elämys Oy, Vanha Talvitie 11 A, 00580 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Stolt, info@ihanaelamys.fi, p:044 319 3166

3. Rekisterin nimi

Ihana Elämys Oy:n yhdistetty kuva- ja asiakasrekisteri, Ihana Elämys Oy:n markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
    henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Ihana Elämys Oy:n markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Ihana Elämys Oy:n yhdistettyyn kuva- ja asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot ja kuva-aineistot.

Henkilötietojasi säilytetään:

  • sähköpostiarkistossa kymmenen vuoden ajan
  • kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan

Kuvaussopimuksia ja kuvatiedostoja säilytetään:

  • ellei toisin asiakkaan kanssa sovita, tiedostoja säilytetään toistaiseksi, kuitenkin vähintään 2 vuotta kuvauksesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Pääsy Ihana Elämys Oy:n yhdistettyyn kuva- ja asiakas- sekä markkinointirekisteriin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).